Tiráž

Privacy Policy

1. An overview of data protection

General

The following gives a simple overview of what happens to your personal information when you visit our website. Personal information is any data with which you could be personally identified. Detailed information on the subject of data protection can be found in our privacy policy found below.

Data collection on our website

Who is responsible for the data collection on this website?

The data collected on this website are processed by the website operator. The operator's contact details can be found in the website's required legal notice.

How do we collect your data?

Some data are collected when you provide it to us. This could, for example, be data you enter on a contact form.

Other data are collected automatically by our IT systems when you visit the website. These data are primarily technical data such as the browser and operating system you are using or when you accessed the page. These data are collected automatically as soon as you enter our website.

What do we use your data for?

Part of the data is collected to ensure the proper functioning of the website. Other data can be used to analyze how visitors use the site.

What rights do you have regarding your data?

You always have the right to request information about your stored data, its origin, its recipients, and the purpose of its collection at no charge. You also have the right to request that it be corrected, blocked, or deleted. You can contact us at any time using the address given in the legal notice if you have further questions about the issue of privacy and data protection. You may also, of course, file a complaint with the competent regulatory authorities.

2. General information and mandatory information

Data protection

The operators of this website take the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data as confidential and in accordance with the statutory data protection regulations and this privacy policy.

If you use this website, various pieces of personal data will be collected. Personal information is any data with which you could be personally identified. This privacy policy explains what information we collect and what we use it for. It also explains how and for what purpose this happens.

Please note that data transmitted via the internet (e.g. via email communication) may be subject to security breaches. Complete protection of your data from third-party access is not possible.

Notice concerning the party responsible for this website

The party responsible for processing data on this website is:

HAFA-Treppen® GmbH
Pfarrberg 17 a
D-08393 Meerane

Telephone: (03764) 1857-44
Email: info@hafa-treppen.de

The responsible party is the natural or legal person who alone or jointly with others decides on the purposes and means of processing personal data (names, email addresses, etc.).

Revocation of your consent to the processing of your data

Many data processing operations are only possible with your express consent. You may revoke your consent at any time with future effect. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

Right to file complaints with regulatory authorities

If there has been a breach of data protection legislation, the person affected may file a complaint with the competent regulatory authorities. The competent regulatory authority for matters related to data protection legislation is the data protection officer of the German state in which our company is headquartered. A list of data protection officers and their contact details can be found at the following link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Right to data portability

You have the right to have data which we process based on your consent or in fulfillment of a contract automatically delivered to yourself or to a third party in a standard, machine-readable format. If you require the direct transfer of data to another responsible party, this will only be done to the extent technically feasible.

Information, blocking, deletion

As permitted by law, you have the right to be provided at any time with information free of charge about any of your personal data that is stored as well as its origin, the recipient and the purpose for which it has been processed. You also have the right to have this data corrected, blocked or deleted. You can contact us at any time using the address given in our legal notice if you have further questions on the topic of personal data.

3. Data collection on our website

Server log files

The website provider automatically collects and stores information that your browser automatically transmits to us in "server log files". These are:

  • Browser type and browser version
  • Operating system used
  • Referrer URL
  • Host name of the accessing computer
  • Time of the server request
  • IP address

These data will not be combined with data from other sources.

The basis for data processing is Art. 6 (1) (f) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract.

 

Ochrana osobních údajů
1. Přehled ochrany údajů
obecný
Následující uvádí jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní informace jsou údaje, s nimiž byste mohli být identifikováni. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr dat na našich webových stránkách
Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?

Údaje shromážděné na této webové stránce zpracovává provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje operátora najdete na požadovaném právním upozornění.

Jak shromažďujeme údaje?

Některé údaje se shromažďují, když nám je poskytnete. Mohlo by to být například na kontaktní formulář.

Ostatní data jsou automaticky shromažďována našimi systémy IT při návštěvě webových stránek. Tato data jsou primárně technická data. Jako prohlížeč a operační systém. Tato data se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Na co používáme vaše údaje?

Obsah webových stránek je shromažďován. Jiné údaje lze použít k analýze toho, jak návštěvníci stránky využívají.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Máte vždy právo požadovat bezplatně informace o uložených datech, původu, příjemcům a účelu jejich sběru. Byly jste opraveny, zablokovány nebo smazány. Můžete nás kdykoliv kontaktovat na adrese uvedenou v právním upozornění. Můžete také samozřejmě podat stížnost příslušným regulačním orgánům.

2. Obecné informace a povinné informace
Ochrana dat
Provozovatelé této webové stránky brali ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáte-li tyto webové stránky, budou shromažďovány. Osobní informace jsou údaje, s nimiž byste mohli být identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, co shromažďujeme a na co je používáme. Proto vysvětluje, jak a za jakým účelem se to stane.

Upozorňujeme, že údaje přenášené prostřednictvím internetu (například prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být předmětem narušení bezpečnosti. Úplná ochrana dat z přístupu třetích stran není možná.

Oznámení týkající se strany zodpovědné za tuto webovou stránku
Strana odpovědná za zpracování údajů na této webové stránce je:

HAFA-Treppen® GmbH
Pfarrberg 17 a
D-08393 Meerane

Telefon: (03764) 1857-44
E-mail: info@hafa-treppen.de

Zodpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním vašich dat
Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Neformální e-mail, který tuto žádost podá, je dostačující. Data zpracovaná před přijetím vaší žádosti mohou být zpracována.

Právo podávat stížnosti regulačním orgánům
Pokud došlo k porušení právních předpisů v oblasti ochrany údajů, může dotyčná osoba podat stížnost příslušným regulačním orgánům. Příslušným regulačním orgánem pro ochranu údajů je úředník ochrany údajů německého státu, ve kterém má naše společnost sídlo. Seznam inspektorů ochrany údajů a jejich kontaktní údaje lze nalézt na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat
Ve standardním strojově čitelném formátu máte právo dokončit proces nebo proces. Pokud požadujete přímý přenos dat jinému odpovědnému subjektu, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Informace, blokování, odstranění
Jak to dovolují zákony, bylo kdykoli zpracováno s bezplatnými informacemi. Máte právo tyto údaje opravit, zablokovat nebo odstranit. Můžete nás kdykoliv kontaktovat na adrese uvedenou v našem právním upozornění.

 

3. Sběr dat na našich webových stránkách
Soubory protokolu serveru
Poskytovatel webových stránek automaticky sbírá a ukládá informace, které váš prohlížeč automaticky předává nám v "souborech protokolu serverů". Jedná se o:

Typ prohlížeče a verze prohlížeče
Použitý operační systém
URL odkazujícího uživatele
Název hostitele přístupového počítače
Čas požadavku serveru
Adresa IP
Tato data nebudou spojena s údaji z jiných zdrojů.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR, který umožňuje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo předběžného práva.